В университета за национално и световно стопанство се проведе заключителната конференция по международния проект „Ретур“, който бе осъществен с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Проектът бе изпълнен от консорциум от шест европейски държави – Италия, България, Испания, Франция, Гърция и Ирландия. Целта е да разработи, въведе и валоризира програма за обучение по руски език, насочена към работещите в сектора на туристическото обслужване.


Участниците в конференцията бяха приветствани от доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, от Румен Стоилов, член на УС на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, главният експерт по руски език в Министерството на образованието и науката д-р Стоянка Почеканска, от името на представителството на Россотрудничество, Кирил Воронков,  ръководител на направление „Руски език, образование и наука” в Руския културно-информационен център, бе прочетено приветствие от ръководителя на катедрата „Чужди езици и приложна лингвистика“ проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова.
В конференцията взеха участие партньорите по проекта, преподаватели от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, УниБИТ, НБУ, ВТУ „Т. Каблешков“, Пловдивския университет „П. Хилендарски“, ръководителите на руските центрове в София и Пловдив, преводачи, много студенти.
На конференцията бе представено българското участие в проекта, бяха демонстрирани ресурсите на курса и възможностите, които те предоставят. Обсъждаха се перспективите за интегриране на учебния курс в програмите на обучение.

                               
Курсът „Ретур“ представлява иновативен ресурс за обучение по руски език за възрастни, работещи в сферата на туристическото обслужване: ресторантьорството, хотелиерството и търговията на дребно. Той е насочен към изграждане на комуникативни умения при учащите и практическо овладяване на руски език на ниво А2 от Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР) за работещите в сферата на туристическото обслужване и е достъпен на английски, френски, испански, италиански, гръцки и български език.